Archive for marec, 2011

Anketa

Anketa weblight.cz/anketa/?id=52152

Reklamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre.
Štatistický úrad SR

Pozrite si: Vaše často kladené otázky a naše odpovede

Naša reakcia

Pani riaditeľka, sčítanie nie je referendum (Reakcia na článok generálnej riaditeľky ŠÚ SR v Pravde)

Spýtali sme sa Štatistického úradu SR

List Spoločnosti Prometdheus predsedníčke ŠÚ SR pani PhDr. Ľudmile Benkovičovej, CSc. v ktorom žiadame riešiť nesprávne zostavenú otázku č. 23 o náboženskom vyznaní pre sčítanie v roku 2011. Zatiaľ sme však nedostali žiadnu odpoveď.

Štatistický úrad SR odpovedá k otázke č. 23 o náboženskom vyznaní (súbor pdf) na otázky, ktoré mu zaslal PhDr. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus

Podporte kampaň k sčítaniu v máji 2011

Čo môžete urobiť?
— Prihláste sa nahlas k svojmu humanizmu.
— Hovorte o tom vo svojom okolí.
— Komunikujte o tom so známymi a priateľmi prostredníctvom e-mailu.
— Pomôžte šíriť propagačné materiály, ktoré budeme uverejňovať.
— Ak ste bloger, alebo máte vlastnú internetovú stránku, urobte prepojenie na túto stránku Spoločnosti Prometheus, ktorá bola vytvorená za účelom kampane.
— Vysvetľujte veriacim občanom, že ak sa nehlásia k žiadnej cirkvi je lepšie vyplniť v sčítacom formulári kolónku „bez vyznania“.

Ak chcete a môžete podporiť kampaň finančne, preveďte podľa vlastného uváženia primeranú sumu na bankový účet Spoločnosti Prometheus vo VÚB č. 2373806858 / 0200

Naše odporúčanie občanom, humanistom,
ľuďom bez náboženského vyzvania

Spoločnosť Prometheus vo svojej kampani vyzýva všetkých občanov, aby uvádzali pravdivé údaje a teda aj pravdivé údaje o svojom náboženskom vyznaní.

Ak vás pokrstili v detstve, kedy ste o tom nemohli rozhodovať, ale vy ste bez vyznania, uveďte to pravdivo v sčítaní 2011. V sčítaní sa nesleduje počet pokrstených!

Nenechávajte otázku o náboženskom vyznaní bez vyplnenia!

Ak žiadnu z uvedených cirkví, alebo niektorú z ďalších ktoré nie sú v sčítacom hárku uvedené (ale je ich tam možné doplniť), nepovažujete za cirkev ktorá hovorí za vás, uveďte radšej „bez vyznania“. V otázke č. 23 sa totiž podľa znenia ani tak nezisťuje vaše vyznanie, ako cirkev ku ktorej sa hlásite. Môžete byť katolíkom a pri tom pre vás žiadna katolícka cirkev nie je dôležitá.

Naše informácie o sčítaní, podľa údajov zverejnených ŠÚ SR

Podľa Opatrenie ŠÚ SR už je v súčasnosti známe, ako budú vyzerať sčítacie hárky. Otázka o náboženskom vyznaní, ktorá je na sčítacom formulári A má číslo 23 a text „Náboženské vyznanie“. Podľa informácie v často kladených otázkach na stránke ŠÚ SR: Obyvateľ si môže podľa vlastného rozhodnutia vybrať jednu z registrovaných cirkví, alebo náboženských spoločností v Slovenskej republike prípadne vyznačí, že je „bez vyznania“, alebo vyznačí iné náboženské vyznanie a následne zapíše konkrétne aké. Je to zlé riešenie z hľadiska potreby zistenia skutočností a nedemokraticky núti občana hlásiť sa ku konkrétnej cirkvi, aj keď od je veriaci bez vzťahu k akejkoľvek cirkvi.

Takto vyzerá otázka podľa oficiálne zverejnených formulárov.
ot23.jpg, 24kB

Upozorňujeme na neodôvodnené nadbiehanie štatistiky cirkvám

Neobjektívnosť prípravy (alebo zotrvačnosť, ktorá nahráva neobjektívnosti) v minulosti išla v ústrety náboženstvám. V anglickom dotazníku sú odpovede zoradené od prvej — Bez vyznania (No religion), za ktorou nasledujú jednotlivé cirkvi podľa abecedy, pričom kresťanské sú pod jedným spoločným okienkom.

Formulár na sčítanie a otázka k náboženskému vyznaniu konkrétne je pripravená veľmi korektne a umožňuje sa správe a presne vyjadriť, každému.

Takto vyzerá otázka podľa oficiálne zverejnených formulárov v ČR.
ot12.jpg, 16kB

Vyplnenie otázky k vierovyznaniu nie je povinné ani vo Veľkej Británii, ani v Českej republike, na rozdiel od Slovenska, kde je to povinné tak, ako všetky ostatné otázky. A to pri skutočnosti, že sme v jednej, spoločnej Európskej Únii.


O stránke Prometheus – Prešov

Všetko o tejto stránke • Čo sa vám páči a čo vám tu chýba? (viac…)


Úspechy a problémy vedy

Všetko o minulej a súčasnej vede. • S čím ste nespokojný a čo vnímate ako pozitíva vedeckého bádania a vysvetľovania sveta? • Aký vedecký objav vás v poslednej dobe zaujal? • Aký objav alebo jednotlivec sa podľa vás zaslúžil o rozmach vedy? • Aké prekážky mala veda v minulosti a aké má v súčasnosti? (viac…)


Ľudské práva v okrese Prešov

Kde vidíte medzery v dodržiavaní ľudských práv v okrese Prešov? • Cítite sa diskriminovaný na základe svetonázoru? • Máte návrhy ako vylepšiť demokraciu v okrese Prešovk? • Vidíte priestor kde sa môžu angažovať humanisti? (viac…)


Cirkvi vo svete, na Slovensku a v Prešove

Aké postavenie majú náboženské inštitúcie v spoločnosti? • Je ich postavenie adekvátne a žiaduce? • Čo konkrétne vám prekáža a čo sa vám páči? • Máte dojem, že náboženské organizácie a jednotlivci sú v spoločnosti zvýhodňovaní na úkor organizácií a ľudí s nenáboženským svetonázorom? (viac…)


Náboženstvo verzus veda

Všetko o náboženstvách a vedecko-materialistickom svetonázore. • Vysvetľuje vám svet viac veda alebo náboženstvo? • Prečo veríte viac vede, alebo viac náboženstvu? • Aký prínos pre ľudstvo majú náboženstvá a aký prínos má veda? (viac…)


Ceny humanistov 2008

 

Slávnostné otvorenie

V sobotu 21. 6. 2008 sa už pred pol jedenástou začali schádzať prví pozvaní účastníci i hostia. Slávnostné zhromaždenie otvoril krátko po jedenástej hodine Ing. Marián Baťala (na fotografii sprava), ktorý privítal účastníkov, oboznámil ich s programom a uviedol slávnostný prejav k Svetovému dňu humanistov a vyhláseniu Cien humanistov 2008.

Slávnostný prejav predniesol predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký (na fotografii zľava). V prejave zdôraznil význam humanizmu a predovšetkým sekulárneho humanizmu v súčasnom svete. Stručne hovoril o úlohách a činnosti Spoločnosti Prometheus. Vysvetlil dôvody, ktoré Spoločnosť Prometheus viedli k zavedeniu novej tradície – odovzdávaniu Cien humanistov práve počas Medzinárodného dňa humanistov.

Kultúrny program

Slávnostnú atmosféru v úvode i priebehu odovzdávania ocenení dotvoril krátky kultúrny program. Bolo to vystúpenie huslistu Ing. Milana Voskára, (fotografia vľavo) ktorý počas tejto slávnostnej akcie zahral dve skladby.

Fragment z poémy „Slovo“ od Miroslava Válka zarecitoval absolvent Akadémie múzických umení Banská Bystrica Michal Nikodem, (fotografia vpravo) ktorý tiež prečítal charakteristiky – odôvodnenie udelenia cien humanistov 2008.

Odovzdanie ocenení

Ceny humanistov 2008 odovzdali riaditeľ odboru pre európske záležitosti na Úrade vlády SR Daniel Ország a predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký.

Čestný titul Humanista roka bol udelený Múzeu SNP v B. Bystrici. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pripravilo v roku 2007 k 65. výročiu začatia deportácií dlhodobý projekt pod názvom Projekt Vagón. Cieľom tohto projektu bolo sprístupniť zrozumiteľnou formou v dvoch dobových historických vagónoch problematiku rasovo prenasledovaných ľudí na Slovensku v rokoch 1939-1945. Výnimočnosť projektu spočíva v prepojení jedinečnosti informácií s jedinečnosťou zážitku, pocitu deportovaných ľudí. Osobitným prínosom bola zvolená forma prezentácie expozície, jej putovanie po 30 mestách Slovenskej republiky v roku 2007 a 12 mestách Českej republiky v roku 2008.

Odozva vo verejnosti, s ktorou sa projekt stretol a jeho návštevnosť, viac ako 90 000 návštevníkov za 10 mesiacov trvania projektu, svedčia o tom, že tento projekt prezentoval výrazné humanistické posolstvo, ktoré našlo pochopenie u návštevníkov. Dokresľuje to aj zápis z pamätnej knihy: „Áno, bolo to strašné uznávam. Je ťažké všetko si to tak naozaj predstaviť. Muselo to byť strašné. Nechcela by som byť v tej dobe ani ako Žid, ani ako ten, čo Žida nenávidel.“

Je to možno o to významnejšie, že projekt bol prioritne určený predovšetkým mladej generácii, žiakom a študentom škôl. V tejto súvislosti je potešujúce, že nešlo o jednorazovú akciu, či podnet pre žiakov, ale návšteva expozície vo vagónoch bola inšpiráciou pre mnohoraké pokračovanie a bádanie, či úvahy o dobe a tragických osudoch ľudí, ktoré tento projekt prezentoval. Zapojenie mladých ľudí ako lektorov prinieslo svoje ovocie v ich postojoch a prístupe k problematike, zrozumiteľnosti výkladu i jeho prijímanie rovesníkmi.

Svedčia o tom aj zápisy z pamätnej knihy, z ktorých vyberáme: Som naozaj rada, že som sa mohla zúčastniť na takomto projekte. Dozvedela som sa množstvo nových informácií, ktoré sú strašné pri predstave, že sa také niečo v skutočnosti udialo. Preto by sa takéto projekty mohli organizovať častejšie, aby sa o tom dozvedeli mladí ľudia a zabránili, aby sa niečo podobné v budúcnosti neopakovalo. Ďakujem.

Zmyslom ceny Humanista roka je oceniť jedinečné počiny a aktivity pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku. Pre tento rok táto cena patrí Múzeu Slovenského národného povstania, ktoré uskutočnilo dvojročný výnimočný projekt, ktorý patrí medzi najúspešnejšie aktivity slovenského múzejníctva v poslednom období.

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu bol udelený výnimočnej osobnosti – profesorovi MUDr. Alexandrovi Rehákovi, DrSc.. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

Profesor Rehák, (na fotografii druhý zľava) sa pred deväťdesiatymi rokmi narodil v sedmohradskom mestečku Salonte v Rumunsku, kde pôsobil jeho otec ako učiteľ gymnázia. Keď mal dva roky rodina sa presťahovala do Skalice, kde žil až do svojich vysokoškolských čias. Štúdium medicíny ukončil v roku 1940 a dynamika doby ho vtiahla do vojnového virvaru priamo na východný front, kde bol pridelený k reorganizovanej Pešej divízii. Jeho osobné hodnotové založenie ho nasmerovalo k prechodu na stranu Červenej armády a neskôr do 2. československej paradesantnej brigády. S touto jednotkou, v ktorej prešiel viacerými funkciami, sa zúčastnil nielen bojov na Dukle, ale ako jej šéflekár aj Slovenského národného povstania.

Po vojne svoje osudy spojil s kožnou klinikou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde s menšími prestávkami pracoval až do odchodu do dôchodku. Pracoval však aj v Iraku a Kuvajte, kde pomáhal vzniku lekárskej fakulty a pôsobil aj vo funkcii poradcu kuvajtského ministra zdravotníctva.

Jeho osobná skúsenosť s hrôzami vojny, úlohou viery a ideológie v nej, bezprostredný dotyk s biedou a hladom výrazne sformovali jeho humanistické presvedčenie. Sám o tom hovorí: „Mne humanistické hnutie zaimponovalo tým, že zdôrazňuje toleranciu a plne rešpektuje ľudí – bez rozdielu, či sa hlásia alebo nehlásia k náboženstvu. Veľa očakávam od budúcnosti, keď si ľudia uvedomia význam vedeckého poznania, vzájomnej tolerancie, úcty k ľuďom s iným zmýšľaním či náboženským presvedčením.“

Akosi samozrejme a bezprostredne sa zapojil do činnosti Spoločnosti Prometheus, kde sme využili jeho široké jazykové znalosti a vynikajúce zručnosti v práci s počítačom a internetom. Zverili sme mu zahraničné kontakty. Predovšetkým vďaka nemu sa naše zahraničné aktivity dostali na takú úroveň, za akú by sa nehanbila ani tá najväčšia mimovládna organizácia na Slovensku.

Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti pretavuje aj do viacerých publikácií, či už autorských, alebo prekladov, ktoré sú obohatením našej knižnej scény, kde sa akosi titulom s humanistickým obsahom nedostáva miesto. Tu je aj priestor, aby sme ocenili jeho zásluhy pri vydávaní nášho časopisu Prometheus. Bol to práve náš priateľ, Alexander Rehák, ktorý sprostredkoval grant od Americkej humanistickej asociácie a významne pomohol rozbehnúť projekt vydávania časopisu.

Podľa neho má naša organizácia svetských humanistov pred sebou dobrú budúcnosť. Ako hovorí: „Dnes sa sekularizácia objavuje ako jedna z ďalších možností rozvoja kultúry a celej našej spoločnosti. A to je jeden z hlavných momentov, ktorý ma presvedčil o tom, že aj Spoločnosť Prometheus, ktorá je časťou našej verejnosti zaznávaná, má na Slovensku svoju perspektívu.“

Ak dnes prvý krát udeľujeme čestný titul Veľvyslanec humanizmu je len samozrejmé, že sme ho jednomyseľne prisúdili výnimočnej osobnosti, ktorá nás oslovuje nielen hĺbkou svojho myslenia, múdrosťou a rozhľadenosťou, ale aj nevšednou skromnosťou – profesorovi MUDr. Alexandrovi Rehákovi, DrSc.

Prevzatie ocenení

Ocenenia priamo na slávnostnom zhromaždení za Múzeum SNP v Banskej Bystrici prevzal jeho riaditeľ – Stanislav Mičev a za Dr. Alexnadra Reháka, ktorý sa kvôli zdravotnému stavu nemohol odovzdávania cien zúčastniť osobne, cenu prevzala jeho dcéra – Zuzana Kočišová. (Na fotografii zľava doprava: Stanislav Mičev, Zuzana Kočišová a Roman Hradecký.)

Plakety Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka 2008 vytvorili akademická maliarka Darina Kopková a keramik Zdenek Kopka z Košíc.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov a odovzdávania Cien humanistov 2008 sme dostali pozdravy od týchto našich priateľov:

David Pollock
President, European Humanist Federation

Vera Pegna
EHF representative to OSCE

doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc.
Volná myšlenka ČR

Hope Knutsson
President of Sidmennt
Icelandic Ethical Humanist Association

Dr. Volker Mueller
President of DFW (Germany)

Prof. Dabir Tehrani
The Humanist Society of Scotland

Ann James
Humanist Association of Ireland (HAI) Secretary

Naši ctení hostia:

Daniel Ország – predstaviteľ podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; riaditeľ odboru pre európske záležitosti

Oto Wágner, člen Predsedníctva ÚR SZPB

Účastníci a diskusie pred i po ukončení slávnostného aktu odovzdávania ocenení:

     

     

   

      

   

Prišli, stretli sa a diskutovali ženy i muži, starí, mladí i najmladší.


Ceny humanistov 2009


Predsednícky stôl slávnostného zhromaždenia. Zľava doprava: Karol Fajnor, Eva Černá, Ladislav Hubenák, Daniel Šmihula, Marián Baťala, Oľga Pietruchová, Roman Hradecký.

Slávnostné otvorenie

Tohtoročné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na rovnakom mieste a v rovnakom čase ako minuloročné. Záštitu nad aktivitou Spoločnosti Prometheus prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorého osobne zastupoval JUDr. MUDr. Daniel ŠMIHULA, PhD. z Úradu vlády Slovenskej republiky, Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti.

Slávnostné zhromaždenie otvoril JUDr. Marián Baťala, ktorý privítal účastníkov, oboznámil ich s programom a uviedol slávnostný prejav k Svetovému dňu humanistov a vyhláseniu Cien humanistov 2009, ktorý predniesol predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký.

Kultúrny program

Hudobnú časť programu svojim husľovým majstrovstvom vyplnil Ing. Milan Voskár, (fotografia vpravo), ktorý rozihral účastníkov i rozcítil oceneného J. Čelku, ktorému osobne venoval jednu zo skladieb počas svojho vystúpenia.

Dôstojnosť celému priebehu slávnostného aktu svojou osobnosťou vpečatil herec Juraj Sarvaš (fotografia vľavo), ktorý recitoval verše M. Rúfusa i M. Válka a predniesol odôvodnenia ocenení.

Odovzdanie ocenení

Ceny humanistov 2009 odovzdával zástupca podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča Daniel Šmihula a predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký. Ocenení vo svojich rečiach poďakovali Spoločnosti Prometheus a hovorili o svojej práci i zámeroch do budúcnosti. Počas stretnutia predniesol Ivan Poljak recenziu a informáciu o knihe Jaroslava Čelka Protagonisti dejín slobodomyseľnosti, ktorú si účastníci po skončení slávnostného aktu mohli zakúpiť a dať podpísať autorovi.

                                                                                                                                                                      


Čestný titul Humanista roka bol udelený neziskovej organizácii Liga proti rakovine Slovenskej republiky. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

V živote človeka sú chvíle, keď sa musí zastaviť, prehodnotiť svoje hodnoty a priority. Veľmi často je to spojené s chorobou, a u nás možno až pričasto, s onkologickým ochorením. Práve vtedy potrebujeme pomoc, radu, i nádej možno najviac zo všetkého. Túto nádej poskytuje už 19 rokov Občianske združenie Liga proti rakovine, ktorá bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so sídlom v Ženeve.

Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia sa pripojila k programu Európa proti rakovine a postupne sa jej členovia začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít onkológie.

Verejnosti je asi najviac známa verejná finančná zbierka „Deň narcisov“, ktorú Liga proti rakovine organizovala už 13-ty krát. Spolu s 2 % z daní táto zbierka tvorí hlavný zdroj príjmu tohto združenia. Financie využívajú prioritne na tri okruhy projektov programov:

a) Podpora klinických a výskumných projektov, ktoré prispievajú k rozvoju preventívnych diagnostických, liečebných, rehabilitačných postupov.
b) Starostlivosť o pacientov a ich rodiny s cieľom umožniť návrat pacientov do života, zlepšiť ich kvalitu života a života ich blízkych.
c) Výchova, informovanosť a prevencia, kde sa zameriavajú predovšetkým na verejnosť, pokračovať vo zvyšovaní povedomia, že rakovine sa v mnohých prípadoch dá predísť, že sa dá úspešne liečiť. Pokračujú v onkologickej výchove na školách.

Pre tieto svoje aktivity získalo zduženie podporu viacero osobností, z oblasti medicíny, ktoré sa aktívne zapojili od začiatku do činnosti tohto združenia, či už je to p. Eva Siracká, Svetozár Dluholucký, Pavel Traubner, Ivan Koza, Roman Kováč, Čestmír Altaner, ale aj mnohé osobnosti z verejného, kultúrneho a spoločenského života. Zakladateľka tohto združenia pani Eva Sirácka je prezidentkou tohto združenia do dnešných dní.

Počas 13-ich rokov, čo Liga proti rakovine organizuje verejnoprospešnú zbierku „ Deň narcisov“ sa tento projekt vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii Ligy proti rakovine na najúspešnejší projekt tohto druhu na Slovensku. Takmer 95 % obyvateľov Slovenska pozná tento projekt a hodnotí ho pozitívne.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľudom. Dokázať, že choroba nie je strašiak, ale skutočnosť, ktorá spája ľudí. Svedčia o tom aj nasledovné vyjadrenia:

Hneď po diagnostikovaní nádoru v prsníku som zavolala do Ligy proti rakovine. V podstate som ani nevedela, čo sa chcem opýtať, iba som vytočila číslo. Aj keď som mala skľúčený hlas a takmer som plakala, nesmiali sa mi, vypočuli si ma a odkázali ďalej na Linku pomoci. Tam mi odborníci vysvetlili nález v ľudskej reči, poradili ďalšie kroky a povzbudili, aby som sa nebála. Vraj to nie je také zlé. A ja som tu teraz, 5 rokov po a ešte raz sa im chcem všetkým zo srdca poďakovať. Urobili iba máličko, podporili ma… (Yvona z Hanušoviec.)

V mene celého kolektívu nášho gymnázia chceme poďakovať Lige proti rakovine za každoročnú perfektnú organizáciu Dňa narcisov. Žiaci sa do nej zapájajú už šiesty rok a vždy je to jedna z najočakávanejších dní pre celé naše spoločenstvo. S radosťou sa vydávame do ulíc, atmosféra je vždy super a my sa tešíme z každého príspevku občanov. Má to pre nás veľký výchovný účinok a motivuje nás to stať sa lepšími ľuďmi. Nebyť Ligy by tu nič také nebolo a veru chýbalo by nám to. (Žiaci bratislavského gymnázia.)

Čo je však najvzácnejšie na aktivitách tohto združenia je to, že do svojich projektov zapája množstvo spolupracovníkov a získava pre svoju činnosť podporu verejnosti. Do Dňa narcisov sa tento rok zapojilo 630 subjektov z celého Slovenska, ktorí zastrešovali 15 453 dobrovoľníkov a podarilo s vyzbierať 924 743,96 € (27 858 836,54 Sk). Mimoriadne vzácne je to, že do celého projektu sa zapojilo 48 skautských oddielov a 441 škôl.

Za činnosť tohto združenia nehovoria nielen slová, ale predovšetkým praktické činy a skutky. Práve vďaka jeho aktivitám sa učíme, a najmä mladí ľudia, pocitu spolupatričnosti, pomoci a zodpovednosti, pretože počas choroby by nikto z nás nemal byť sám.

Aj preto Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje občianskemu združeniu Liga proti rakovine čestný titul Humanista roka 2009 za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku.

                                                                                                                                                                     


Čestný titul Veľvyslanec humanizmu bol udelený Prof., PhDr., Ing. Jaroslavovi Čelkovi, DrSc.. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

Vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku, Jaroslav Čelko sa narodil 17. apríla 1923 v Sádočnom v rodine murára a poľnohospodárskej stavebnej robotníčky.

Prof. Čelko patrí k povojnovej generácii marxistickej slovenskej inteligencie. Táto generácia sa formovala z radov mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v SNP a potom aj obnovy vojnou zničeného Slovenska. Práve predvojnová sociálna skúsenosť a životná skúsenosť z boja proti fašizmu boli pravdepodobne najmocnejšími zdrojmi a podnetmi inklinácie k teórii a praxi socializmu. Marxistické vízie a plány sociálneho rozvoja KSČ priťahovali stovky mladých ľudí, ktorí sa chceli teoreticky vzdelávať a vedecky pracovať v prospech, v tej dobe veľmi progresívnych programových projektov sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja. V tomto kontexte nazeráme aj na osobný vzdelanostný rozvoj prof. Čelka, ktorý začal v roku 1946 na Vysokej škole sociálnej v Brne. Svoje vedecké ambície a schopnosti naplnil, rozšíril a potvrdil získaním vedeckej hodnosti kandidáta historických vied v roku 1960 a v roku 1982 získaním vedeckej hodnosti doktora filozofických vied. V roku 1964 sa habilitoval a získal docentúru, v septembri 1970 ho vymenovali za profesora.

Ako vedecký pracovník sa realizoval jednak vo vlastnej vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii a riadení. Pracoval vo Filozofickom ústave SAV, v Osvetovom ústave, v Kabinete pre výskum verejnej mienky, v Múzeu vývoja spoločenského vedomia a nakoniec v Ústave vedeckého ateizmu SAV ako jeho riaditeľ až do r. 1989. Bol členom viacerých vedeckých orgánov – kolégií, vedeckých rád, národných, celoštátnych i medzinárodných komisií, riešiteľských tímov a pracovných skupín, skúšobných komisií. Pôsobil vo viacerých komisiách pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií i v Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti.

Vedecko-výskumné a organizátorské aktivity priviedli prof. Čelka aj do oblasti edičnej a vydavateľskej, najmä ako člena redakčných rád vedeckých a osvetových časopisov, počas vychádzania časopisu Ateizmus bol členom jeho redakčnej rady a v rokoch 1986 – 1990 bol jeho hlavným redaktorom Okrem toho bol členom edičných rád vo vydavateľstvách, niekoľko rokov bol členom Edičnej rady Predsedníctva SAV, členom lexikálnej skupiny náboženstvo Encyklopédia Slovenska a podpredsedom Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska.

Veľmi bohatá je aj pedagogická činnosť prof. Čelka. Ako vysokoškolský učiteľ, neskôr docent a univerzitný profesor prednášal spoločenské vedy, filozofiu, kultúrnu politiku, vedecký ateizmus, teóriu kultúry a verejnej mienky na Univerzite Komenského v Bratislave i na iných vysokých školách.

Hlavnou oblasťou jeho vedecko-výskumného záujmu je filozofia a vedecký ateizmus.

Publikoval samostatné knižné publikácie, početné štúdie v zborníkoch i vedeckých časopisoch, preklady a články v rôznych periodikách. Okrem toho vystúpil v mnohých rozhlasových a televíznych reláciách, spolupracoval s Československým filmom na tvorbe krátkych vedecko-náučných filmov z oblasti vedeckého svetonázoru, je autorom hesiel s vedeckoateistickou problematikou v slovníkoch a encyklopédiách.

Inicioval a organizoval vznik Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku. Bol zakladajúcim predsedom Prípravného výboru Spoločnosti Prometheus, predsedom Dočasnej ústrednej rady SP, predsedom Ústrednej rady SP a doteraz je čestným predsedom a členom Predsedníctva Ústrednej rady tejto spoločnosti. V roku 2007 založil v rámci spoločnosti Prometheus záujmový Klub teórie a histórie slobodomyseľnosti.

Svoje nesporné vedomosti a poznatky pravidelne využíva pri publikovaní v časopise Prometheus a pri spracovaní historického prehľadu o 150 protagonistoch dejín slobodomyseľnosti, ktorý v týchto dňoch vydal.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje zakladateľovi a iniciátorovi našej spoločnosti Jaroslavovi Čelkovi čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku.

                                                                                                                                                                       

Sviatku Medzinárodného dňa humanistov a odovzdávania Cien humanistov 2009 sa zúčastnili členovia a sympatizanti Spoločnosti Prometheus a prítomných bolo viacero významných hostí.

Naši ctení hostia:

Daniel Šmihula počas slávnostného aktu vystúpil s príhovorom k účastníkom.

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, poďakovala za ocenenie a hovorila o činnosti Ligy proti rakovine na Slovensku.


Oľga Pietruchová, predsedníčka združenia Možnosť voľby, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá pôsobí v oblasti ženských práv.


Eva Černá, ktorej spoločným menovateľom doterajších aktivít je práca v sociálnej oblasti a riešenie občianskoprávnych otázok. Je prvou bankovou ombudsmankou na Slovensku.

Účastníci a diskusie pred i po ukončení slávnostného aktu odovzdávania ocenení:


Milan Sidor predniesol prípitok na počesť ocenených počas recepcie vo vestibule kongresovej haly.


Stanovy Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov

S t a n o v y

 

Občianskeho združenia stúpencov slobodného myslenia na Slovensku

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1. Názov občianskeho združenia
Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov (v slovenskom jazyku),
Prometheus Society (v anglickom jazyku).

2. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku (v ďalšom texte aj SP) je dobrovoľným nevládnym neziskovým občianskym združením, vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v platnom znení. SP je právnickou osobou podľa slovenského práva a pôsobí na území celej Slovenskej republiky.

3. Sídlom SP je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Ústredná rada SP môže rozhodnúť o zmene sídla.

4. SP je súčasťou celosvetového hnutia stúpencov humanizmu, slobodného myslenia a je členskou organizáciou Európskej humanistickej federácie (European Humanist Federation) a Medzinárodnej humanistickej a etickej únii (International Humanist and Ethical Union.), členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady a kolektívnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Článok II.

Základné ciele Spoločnosti Prometheus

1. Moderná demokratická spoločnosť, v ktorej sa aktívne presadzujú hodnoty vedy a demokratické princípy vo všetkých oblastiach spoločenského diania. V tomto zmysle prispieva k formovaniu a rozvoju kritického myslenia v slovenskej spoločnosti.

2. Analyzovať dôsledky a možné riziká súčasných politík pre sféru sociálnu, ekologickú,  pre koncepciu demokratického a právneho štátu so zameraním na presadzovanie spoločenských postupov smerujúcich k prehĺbeniu demokratických procesov, právneho štátu a trvalej udržateľnosti.

3. Cieľavedomá a systematická realizácia ľudských práv a základných slobôd zakotvených v medzinárodných uznávaných dokumentoch a v Ústave Slovenskej republiky.

4. Myšlienkový pluralizmus, tolerancia a vzájomný rešpekt medzi obyvateľmi Slovenska s rôznym nazeraním na prírodu, spoločnosť a človeka, vrátane rozvíjania dialógu medzi svetskými humanistami a nábožensky orientovanými ľuďmi.

5. Faktické zrovnoprávnenie občiansko-humanistickej etiky a náboženstva na všetkých stupňoch školského systému.

6. Rovnoprávnosť v prístupe detí a mládeže na všetky smery i stupne výchovy a vzdelávania ako aj v oblasti kultúry a športu.

7. Moderný, aktuálnym potrebám zodpovedajúci systém celoživotného vzdelávania.

8. Odluka cirkvi od štátu a faktická rovnoprávnosť slobodomyseľných občanov všetkých smerov s občanmi nábožensky orientovanými.

9. Moderné ponímanie rodiny, vrátane utvárania podmienok na realizáciu požiadaviek občanov plánujúcich svoje rodičovstvo.

10. Zdravé životné prostredie pre všetkých členov spoločnosti.

11. Funkčný a z demokratických princípov vychádzajúci systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Článok III.

Činnosť Spoločnosti Prometheus

1. Rozvíjanie bádateľskej, vedecko-výskumnej, teoretickej i dokumentačnej činnosti a v tomto kontexte usporadúvanie vnútroštátnych i medzinárodných vedeckých sympózií, konferencií a iných podujatí.

2. Organizovanie výchovnovzdelávacích, kultúrnoosvetových, športových a spoločenských podujatí.

3. Organizovanie, metodická príprava a realizácia humanistickej a etickej výchovy na školách, v rámci výchovnovzdelávacej sústavy štátu, ale aj mimo nej.

4. Propagovanie občianskej obradnosti, účasť na jej rozvíjaní a uplatňovaní.

5. Sociálno-charitatívna činnosť v súlade s humanistickým poslaním Spoločnosti Prometheus.

6. Publikačná, edičná a vydavateľská činnosť zameraná na prezentáciu a propagáciu humanistických hodnôt a myšlienok.

7. Účasť členov SP na pôsobení elektronických a tlačových médií, vrátane budovania a využívania vlastných.

8. Vypracúvanie stanovísk, návrhov, koncepčných materiálov v kontexte s cieľmi SP a ich predkladanie rôznym subjektom, najmä orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj zariadeniam, ktoré im podliehajú.

9. Organizovanie a účasť na podujatiach zameraných na ochranu prírody a na skvalitňovanie životného prostredia i spôsobu života, vrátane propagovania plánovaného rodičovstva a budovanie moderných rodín.

10. Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej humanistickej federácii a Medzinárodnej humanistickej a etickej únii a rozvíjanie spolupráce s inými národnými i medzinárodnými organizáciami slobodomyseľných ľudí.

11. Morálna podpora a v prípade potreby aj právna pomoc členom SP, prípadne aj iným bezkonfesijným občanom, keby dochádzalo k porušovaniu ich práv a slobôd v súvislosti s ich presvedčením.

Článok IV.

Členstvo v Spoločnosti Prometheus

1. Spoločnosť Prometheus združuje svetských humanistov a iných slobodomyseľne orientovaných ľudí.

2. Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.

3. Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť aj občania iného štátu.

4. O prijatí za členov Spoločnosti Prometheus rozhoduje miestny, prípadne záujmový klub, v prípade individuálneho člena Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.

5. Členstvo vzniká dňom prijatia.

6. Dokladom o členstve je členská legitimácia vydaná Predsedníctvom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.

7. Zánik členstva:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena Predsedníctvu Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus, že z neho vystupuje,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus o vylúčení; príčiny vylúčenia i jeho postup určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>vyškrtnutím – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus; príčiny vyškrtnutia i jeho postup určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>úmrtím člena,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>zánikom právnickej osoby,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>zánikom Spoločnosti Prometheus.

8. Čestné členstvo:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>sa môže priznať aj nečlenom Spoločnosti Prometheus, ktorí významnou mierou prispeli k jeho rozvoju, pôsobeniu, propagácii a budovaniu hodnôt svetského humanizmu,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>sa môže priznať aj právnickej osobe,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>čestné členstvo sa priznáva a zaniká podľa štatútu, schváleného Ústrednou radou Spoločnosti Prometheus.

9. Čestný predseda Spoločnosti Prometheus:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Ústredná rada Spoločnosti Prometheus môže z vlastného podnetu, resp. podnetu člena SP priznať status Čestného predsedu Spoločnosti Prometheus, ktorý sa spravidla prizná doterajším predsedom Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Čestný predseda Spoločnosti Prometheus má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus, Ústrednej rady a Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus s hlasom rozhodujúcim.

10. Zaslúžilý člen Spoločnosti Prometheus:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Ústredná rada Spoločnosti Prometheus môže z vlastného podnetu, resp. podnetu člena Spoločnosti Prometheus priznať status Zaslúžilého člena Spoločnosti Prometheus, ktorý sa spravidla prizná za mimoriadne zásluhy pri šírení a propagovaní myšlienok a hodnôt humanizmu. Podrobnosti upraví Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus.

Článok V.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>podieľať sa na činnosti Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>obracať sa na orgány Spoločnosti Prometheus s podnetmi i sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Spoločnosti Prometheus a podávať návhy na zmeny vnútorných poriadkov Spoločnosti Prometheus.

2. Povinnosti člena sú najmä:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>dodržiavať Stanovy Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>plniť uznesenia orgánov Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>aktívne sa podieľať na činnosti Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>hmotne prispievať na činnosť Spoločnosti Prometheus, u čestného člena je hmotná podpora ponechaná na jeho slobodné rozhodnutie.

Článok VI.

Organizácia Spoločnosti Prometheus

1. Spoločnosť Prometheus tvoria územné, prípadne profesné, resp. záujmové kluby  a ústredné orgány, pričom základnou jednotkou je klub, ktorý má právnu subjektivitu.

2. Podľa potreby sa utvárajú koordinačné útvary.

3. Utváranie klubov a ich pôsobenie určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus.

4. Vzťahy medzi klubmi, koordinačnými útvarmi a ústrednými orgánmi sa realizujú v zmysle Organizačného poriadku Spoločnosti Prometheus.

Článok VII.

Ústredné orgány Spoločnosti Prometheus

Ústrednými orgánmi Spoločnosti Prometheus sú:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Valné zhromaždenie,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Ústredná rada,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Predsedníctvo Ústrednej rady,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>Ústredná kontrolná a revízna komisia.

Článok VIII.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti Prometheus. Tvoria ho delegáti klubov i individuálni členovia podľa kľúča stanoveného Ústrednou radou SP.

2. Zasadanie valného zhromaždenia zvoláva Ústredná rada podľa potreby, najmenej jedenkrát v priebehu dvoch rokov. Ústredná rada zvoláva valné zhromaždenie aj na požiadanie najmenej polovice členov Spoločnosti Prometheus. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov klubov. Ústredná rada určí kľúč počtu členov bez klubovej príslušnosti.

3. Valné zhromaždenie najmä:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>schvaľuje Stanovy Spoločnosti Prometheus, ich zmeny a doplnky,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>volí a odvoláva členov Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>volí a odvoláva členov Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>schvaľuje rámcové zameranie činnosti Spoločnosti Prometheus na dané funkčné obdobie a správu o jej pôsobení medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>schvaľuje správu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>rozhoduje o zrušení Spoločnosti Prometheus nadpolovičnou väčšinou všetkých členov valného zhromaždenia,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>rozhoduje o vstupe Spoločnosti Prometheus do iných  právnických osôb,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>rozhoduje o členstve Spoločnosti Prometheus v medzinárodných organizáciách, koalíciách a kampaniach.

Článok IX.

Ústredná rada

1. Zriaďuje a ruší samostatné právnické osoby, zamerané na plnenie úloh a cieľov Spoločnosti Prometheus.

2. Ústredná rada je výkonným orgánom Spoločnosti Prometheus. Riadi jeho činnosť v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

3. Ústredná rada má najmenej 15 členov. Ich funkčné obdobie je dvojročné. Pri jej vytváraní sa podľa možnosti prihliada na proporčne zastúpenie regionálnych, resp. profesných, či záujmových klubov, resp. členov bez klubovej príslušnosti.

4. Ústredná rada zasadá najmenej dva razy ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda SP. Ústredná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

5. Ústredná rada najmä:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a ďalších členov Predsedníctva Ústrednej rady,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>vypracúva rámcové zameranie činnosti Spoločnosti Prometheus na dané funkčné obdobie i správu o plnení vytýčených zámerov. Predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Spoločnosti Prometheus za uplynulé funkčné obdobie,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>na svojom poslednom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku určuje spôsob a výšku platenia členských príspevkov v nasledujúcom kalendárnom roku,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>rozhoduje o zrušení Spoločnosti Prometheus, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov po zvolaní, aby rozhodlo o tomto akte.

6. Ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia Spoločnosti Prometheus.

Článok X.

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus

1. Predsedníctvo je výkonným a riadiacim orgánom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus. Riadi činnosť SP medzi zasadaním Ústrednej rady SP a plní úlohy uložené jej Valným zhromaždením SP. Predsedníctvo SP môže rozhodovať prostou väčšinou hlasov vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia, buď z vlastného podnetu, alebo podnetu člena združenia na svojej schôdzi alebo prostredníctvom hlasovania elektronickou poštou, a to nasledujúcim spôsobom:

<!–[if !supportLists]–>a)      <!–[endif]–>informuje všetkých členov Predsedníctva SP formou elektronického listu o zámere rozhodnúť vo veci týkajúcej sa združenia; vyzve ich pritom, aby v tejto veci vyjadrili svoj súhlas či nesúhlas,

<!–[if !supportLists]–>b)      <!–[endif]–>v liste musí byť uvedená lehota na vyjadrenie, tá nesmie byť kratšia ako 24 hodín,

<!–[if !supportLists]–>c)      <!–[endif]–>v prípade, že je členom Predsedníctva SP známe, že niektorý z členov Predsedníctva SP nemôže z technických dôvodov dostávať elektronickú poštu, pokúsi sa ho kontaktovať telefonicky, a to tak, aby bol zistený prejav jeho vôle vo vzťahu k rozhodovanej veci,

<!–[if !supportLists]–>d)      <!–[endif]–>elektronický list člena Predsedníctva SP s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, ktorý je zaslaný v stanovenej lehote, je „jedným hlasom“ v elektronickom hlasovaní,

<!–[if !supportLists]–>e)      <!–[endif]–>hlas člena Predsedníctva SP, ktorý sa v hlasovaní nevyjadril, nie je chápaný tak, že by sa „zdržal hlasovania“,

<!–[if !supportLists]–>f)        <!–[endif]–>rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov zaslaných v lehote,

<!–[if !supportLists]–>g)      <!–[endif]–>člen Predsedníctva SP zodpovedný za uskutočnenie hlasovania, vykoná sčítanie hlasov po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie,

<!–[if !supportLists]–>h)      <!–[endif]–>Predsedníctvo SP postupuje v súlade so závermi hlasovania.

         Pokiaľ Predsedníctvo SP dodrží vyššie popísaný postup, považuje sa rozhodnutie za rozhodnutie prijaté Predsedníctvom SP. Takto prijaté stanovisko resp. rozhodnutie podlieha opätovnému kontrolnému odsúhlaseniu na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SP. O svojej činnosti podáva správu na každom rokovaní Ústrednej rady SP.

2. Predsedníctvo SP sa schádza spravidla raz za mesiac.

3. Predsedníctvo SP má spravidla (najmenej) 9 členov.

4. Predsedníctvo SP si vytvára pomocné orgány (komisie, aktívy atď.), na čele ktorých sú členovia Predsedníctva SP, prípadne členovia Ústrednej rady SP.

5. Predsedníctvo SP môže utvoriť sekretariát s poslaním zabezpečovať organizačné, technické, administratívne a iné práce, súvisiace s plnením jeho úloh. Jeho finančne odmeňovaní pracovníci nemôžu byť členmi Ústrednej rady SP ani členmi Predsedníctva SP. Na zasadaniach týchto orgánov sa zúčastňujú s hlasom poradným.

6. Zásady organizácie práce Predsedníctva SP, deľby úloh medzi jeho členmi, náplň činnosti a sekretariátu, ako aj spôsob rokovania, schvaľovania rozhodnutí a organizačnú štruktúru určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus schválený Predsedníctvom SP.

Článok XI.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti Prometheus je jeho predseda, ktorý ho zastupuje navonok. V rozsahu určenom Predsedníctvom SP môže Spoločnosť Prometheus zastupovať aj iný člen Predsedníctva SP alebo člen Ústrednej rady SP.

Článok XII.

Ústredná kontrolná a revízna komisia

1. Ústredná kontrolná a revízna komisia je kontrolným orgánom Spoločnosti Prometheus z hľadiska uplatňovania Stanov SP v celom ich rozsahu a vo vzťahu k jeho hospodáreniu, vrátane ním zriadených právnických osôb a zariadení.

2. Svoju kontrolnú činnosť rozvíja v rámci štatútu, schváleného Ústrednou radou SP na základe zmocnenia Valným zhromaždením SP. Revíznu činnosť uplatňuje v zmysle platných právnych noriem, ktoré upravujú hospodársku stránku činnosti občianskych združení.

3. Ústredná kontrolná a revízna komisia má najmenej 3 členov. Revíziu hospodárenia vykonáva min. 1x ročne,)

4. Vydáva smernice pre revízorov klubov a poskytuje im metodickú pomoc, pokiaľ ide o hospodárenie klubov.

5. Členstvo v Ústrednej kontrolnej a revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Ústrednej rade SP a so zamestnaneckým pomerom.

6. Predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SP alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Ústrednej rady SP a jej Predsedníctva s hlasom poradným.

7. Do Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie  SP môže v odôvodnených prípadoch kooptovať nových členov komisie Predsedníctvo Ústrednej rady SP.

Článok XIII.

Hospodárenie Spoločnosti Prometheus

1. Spoločnosť Prometheus hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdroje majetku sú najmä:

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických aj právnických osôb, subvencie a iné príjmy od štátnych orgánov i orgánov EÚ a spolupracujúcich združení, či osôb,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>výnosy majetku a príjmy z podnikateľskej činnosti,

<!–[if !supportLists]–>-   <!–[endif]–>príjmy z činnosti rozvíjanej pri naplňovaní cieľov Spoločnosti Prometheus.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Spoločnosti Prometheus ako celku a rozpočtu klubov. Za hospodárenie zodpovedajú Ústredná rada SP, Predsedníctvo Ústrednej rady SP a vedenia klubov SP.

4. Jednotlivé kluby Spoločnosti Prometheus prijímajú vlastné rozpočty a môžu zriaďovať vlastný bankový účet.

Článok XIV.

Znak Spoločnosti Prometheus, členský odznak a pečiatky

1. Znak Spoločnosti Prometheus a členský odznak schvaľuje Ústredná rada SP.

2. Pečiatky orgánov schvaľuje Predsedníctvo Ústrednej rady SP.

3. Spôsob ich používania určuje Predsedníctvo Ústrednej rady SP v Organizačnom poriadku Spoločnosti Prometheus.

Článok XV.

Zánik Spoločnosti Prometheus

1. Spoločnosť Prometheus zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

2. Ak Spoločnosť Prometheus zaniká rozpustením, Ústredná rada SP ustanovuje likvidátora.

3. Pri likvidácii Spoločnosti Prometheus sa prioritne uhradia pohľadávky.

4. Majetok sa v prípade likvidácie Spoločnosti Prometheus môže použiť len na verejno-prospešné ciele a charitatívne účely.

Článok XVI.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti Prometheus.

2. Stanovy nadobudnú platnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3. Schválením týchto Stanov zaniká platnosť Stanov Spoločnosti Prometheus, schválených Valným zhromaždením dňa 17. apríla 1999 a registrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20. júla 1999 pod číslom VVS/1-909/90-235.

4. V kontexte s novo-schválenými Stanovami sa vypracuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus – spoločnosti svetských humanistov, ktorý Ústredná rada SP prerokuje na jej najbližšom zasadnutí po Valnom zhromaždení.

V Bratislave dňa 26. mája 2007

Účastníci Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia  svetských humanistov.