Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre.
Štatistický úrad SR

Pozrite si: Vaše často kladené otázky a naše odpovede

Naša reakcia

Pani riaditeľka, sčítanie nie je referendum (Reakcia na článok generálnej riaditeľky ŠÚ SR v Pravde)

Spýtali sme sa Štatistického úradu SR

List Spoločnosti Prometdheus predsedníčke ŠÚ SR pani PhDr. Ľudmile Benkovičovej, CSc. v ktorom žiadame riešiť nesprávne zostavenú otázku č. 23 o náboženskom vyznaní pre sčítanie v roku 2011. Zatiaľ sme však nedostali žiadnu odpoveď.

Štatistický úrad SR odpovedá k otázke č. 23 o náboženskom vyznaní (súbor pdf) na otázky, ktoré mu zaslal PhDr. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus

Podporte kampaň k sčítaniu v máji 2011

Čo môžete urobiť?
— Prihláste sa nahlas k svojmu humanizmu.
— Hovorte o tom vo svojom okolí.
— Komunikujte o tom so známymi a priateľmi prostredníctvom e-mailu.
— Pomôžte šíriť propagačné materiály, ktoré budeme uverejňovať.
— Ak ste bloger, alebo máte vlastnú internetovú stránku, urobte prepojenie na túto stránku Spoločnosti Prometheus, ktorá bola vytvorená za účelom kampane.
— Vysvetľujte veriacim občanom, že ak sa nehlásia k žiadnej cirkvi je lepšie vyplniť v sčítacom formulári kolónku „bez vyznania“.

Ak chcete a môžete podporiť kampaň finančne, preveďte podľa vlastného uváženia primeranú sumu na bankový účet Spoločnosti Prometheus vo VÚB č. 2373806858 / 0200

Naše odporúčanie občanom, humanistom,
ľuďom bez náboženského vyzvania

Spoločnosť Prometheus vo svojej kampani vyzýva všetkých občanov, aby uvádzali pravdivé údaje a teda aj pravdivé údaje o svojom náboženskom vyznaní.

Ak vás pokrstili v detstve, kedy ste o tom nemohli rozhodovať, ale vy ste bez vyznania, uveďte to pravdivo v sčítaní 2011. V sčítaní sa nesleduje počet pokrstených!

Nenechávajte otázku o náboženskom vyznaní bez vyplnenia!

Ak žiadnu z uvedených cirkví, alebo niektorú z ďalších ktoré nie sú v sčítacom hárku uvedené (ale je ich tam možné doplniť), nepovažujete za cirkev ktorá hovorí za vás, uveďte radšej „bez vyznania“. V otázke č. 23 sa totiž podľa znenia ani tak nezisťuje vaše vyznanie, ako cirkev ku ktorej sa hlásite. Môžete byť katolíkom a pri tom pre vás žiadna katolícka cirkev nie je dôležitá.

Naše informácie o sčítaní, podľa údajov zverejnených ŠÚ SR

Podľa Opatrenie ŠÚ SR už je v súčasnosti známe, ako budú vyzerať sčítacie hárky. Otázka o náboženskom vyznaní, ktorá je na sčítacom formulári A má číslo 23 a text „Náboženské vyznanie“. Podľa informácie v často kladených otázkach na stránke ŠÚ SR: Obyvateľ si môže podľa vlastného rozhodnutia vybrať jednu z registrovaných cirkví, alebo náboženských spoločností v Slovenskej republike prípadne vyznačí, že je „bez vyznania“, alebo vyznačí iné náboženské vyznanie a následne zapíše konkrétne aké. Je to zlé riešenie z hľadiska potreby zistenia skutočností a nedemokraticky núti občana hlásiť sa ku konkrétnej cirkvi, aj keď od je veriaci bez vzťahu k akejkoľvek cirkvi.

Takto vyzerá otázka podľa oficiálne zverejnených formulárov.
ot23.jpg, 24kB

Upozorňujeme na neodôvodnené nadbiehanie štatistiky cirkvám

Neobjektívnosť prípravy (alebo zotrvačnosť, ktorá nahráva neobjektívnosti) v minulosti išla v ústrety náboženstvám. V anglickom dotazníku sú odpovede zoradené od prvej — Bez vyznania (No religion), za ktorou nasledujú jednotlivé cirkvi podľa abecedy, pričom kresťanské sú pod jedným spoločným okienkom.

Formulár na sčítanie a otázka k náboženskému vyznaniu konkrétne je pripravená veľmi korektne a umožňuje sa správe a presne vyjadriť, každému.

Takto vyzerá otázka podľa oficiálne zverejnených formulárov v ČR.
ot12.jpg, 16kB

Vyplnenie otázky k vierovyznaniu nie je povinné ani vo Veľkej Británii, ani v Českej republike, na rozdiel od Slovenska, kde je to povinné tak, ako všetky ostatné otázky. A to pri skutočnosti, že sme v jednej, spoločnej Európskej Únii.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.