ČLENSTVO

SI ATEISTA?

TVOJE CHÁPANIE SVETA JE VEDECKÉ ?

TVOJ PRÍSTUP K SVETU JE HUMÁNNY A ETICKÝ ?

SI ZA SLOBODU MYSLENIA, SVEDOMIA, PRESVEDČENIA A VYZNANIA ?

AK ÁNO, TAK SI SVETSKÝ HUMANISTA AKO MY.

 

CHCEŠ SVETOVÝ MIER ?

SI ZA ÚPLNÚ ODLUKU CIRKVI OD ŠTÁTU ?

CHCEŠ ABY VO SVETE VLÁDOL ĽUDSKÝ ROZUM A NIE DOGMY ?

SI ZA ROVNOMERNÝ, TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSTVA?

AK ÁNO, PRIDAJ SA K NÁM A SPOLOČNE TO DOKÁŽEME

 

Vyber si spôsob, akým chceš prispieť k humanizácii sveta:

Individuálne členstvo – platíš členské a zdarma ti bude pravidelne chodiť spravodaj SP.

Aktívne členstvo v klube – platíš členské, zdarma ti bude pravidelne chodiť spravodaj SP
                                              – pravidelné schôdze a akcie v mieste pôsobiska klubu                       
                                              – požičiavanie kníh a brožúr v klubovej knižnici (Klub Pezinok).

Finančná pomoc – formou daru, poukázaním 2% z dane z prímov fyzických a právnických osôb.

Vyplň prihlášku! Staň sa členom! 

Členstvo v Spoločnosti Prometheus

Spoločnosť Prometheus združuje svetských humanistov a iných slobodomyseľne orientovaných ľudí.
Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.
Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť aj občania iného štátu.
O prijatí za členov Spoločnosti Prometheus rozhoduje miestny, prípadne záujmový klub, v prípade individuálneho člena Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.
Členstvo vzniká dňom prijatia.
Dokladom o členstve je členská legitimácia vydaná Predsedníctvom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.


 

PRIHLÁŠKA
ZA ČLENA SPOLOČNOSTI PROMETHEUS
Meno a priezvisko: …………………………………………………………………..
Dátum narodenia: ………………………………………………….. Vzdelanie: ……………………………………………………
Zamestnanie: …………………………………………………………… Pracovisko: …………………………………………………….
Adresa bydliska: ……………………………………………………………………..
Telefón: …………………………….. Fax:…………………………………… E-mail:……………………………………..
Dátum: ………………………………………… Podpis:……………………………………

 Pri individuálnom členstve pošlite prihlášku na adresu:
Spoločnosť Prometheus, Pod Bánošom 14, 974 11  Banská Bystrica.

Pri klubovom členstve pošlite prihlášku na adresu klubu vo vašom meste/okrese.

Reklamy