ÚVOD

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov  je občianske združenie, ktoré združuje stúpencov vedecko-materialistického svetonázoru, s cieľom zúčastňovať sa na prehlbovaní demokracie. Usiluje sa o otvorenú občiansku spoločnosť propagovaním a presadzovaním ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitým zreteľom na slobodu myslenia, svedomia, prejavu náboženského vyznania a svetského humanistického presvedčenia ako ideovej platformy pokrokových ľudí. Spoločnosť je členskou organizáciou Európskej humanistickej federácie a Medzinárodnej humanistickej a etickej únie.

Svetský humanizmus je vedecky zdôvodnený myšlienkový systém, stredobodom jeho  záujmu je ČLOVEK ako individuálna bytosť a ako člen ľudskej spoločnosti. Neustále sa rozvíja a obohacuje o najnovšie poznatky všetkých vedných odborov. Je to demokratický, vysoko tolerantný, nenáboženský postoj ľudí súčasnosti a je jedným z nosných vedeckých a ideových smerov.